Voor generaties goed geregeld

Algemene Voorwaarden Notarishuis Andriessen

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NOTARISHUIS ANDRIESSEN B.V. GEVESTIGD TE ZIERIKZEE, GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND

1. INLEIDING

Notarishuis Andriessen B.V. is een besloten vennootschap waarin de notaris door middel van een praktijkvennootschap, de notariƫle rechtspraktijk uitoefent.

2. PARTIJEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Notaris: de notaris van Notarishuis Andriessen B.V., die door middel van een praktijkvennootschap, onder de naam: “Notarishuis Andriessen B.V.”, gevestigd te Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland en de op dit kantoor werkzame kandidaatnotaris(sen), klerken en medewerkers, die met de uitvoering van de opdracht is belast.

Opdrachtgever: degene die een opdrachtbevestiging heeft ondertekend of op andere wijze een opdracht aan Notarishuis Andriessen B.V. heeft gegeven of stilzwijgend met de opdrachtbevestiging akkoord is gegaan. Ingeval van oprichting van een rechtspersoon worden zowel (ieder van) de oprichter(s) en de rechtspersoon, als hoofdelijke opdrachtgevers beschouwd. Indien een rechtspersoon handelt, worden tevens de statutair bestuurders en de aandeelhouders persoonlijk als opdrachtgever beschouwd.

Cliƫnt: degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd.

Opdracht: Onder opdracht wordt verstaan de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.

3. OPDRACHTEN

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Notarishuis Andriessen B.V. ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 404 Boek 7, van het Burgerlijk Wetboek, dat hiervoor een regeling geeft en de werking van artikel 407 lid 2 Boek 7, van het Burgerlijk Wetboek dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden volledig uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolg- of nieuwe opdrachten van de opdrachtgever. Afwijkingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Bij strijd van algemene voorwaarden van opdrachtgever met deze algemene voorwaarden, gaan de algemene voorwaarden van Notarishuis Andriessen B.V. voor.
 3. Opdrachten worden door Notarishuis Andriessen B.V. uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever(s); derden kunnen daaraan in generlei opzicht rechten ontlenen. Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliƫnt, is Notarishuis Andriessen B.V. bevoegd van cliƫnt een bevestiging van de opdracht te vragen. Indien hierna wordt gesproken van opdrachtgever wordt daaronder ook verstaan de cliƫnt, tenzij van het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
 4. De opdrachtgever is gehouden alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens aan Notarishuis Andriessen B.V. te verstrekken, in te staan voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en bij wijziging in die gegevens Notarishuis Andriessen B.V. onverwijld daarvan in kennis te stellen. Notarishuis Andriessen B.V. is bevoegd uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan dƩ verplichting uit de vorige zin heeft voldaan. Indien Notarishuis Andriessen B.V., doordat opdrachtgever onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare gegevens verstrekt, schade lijdt of extra kosten moet maken, kunnen de daaruit voortvloeiende meerkosten en eventuele schade aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht werkzaamheden worden verricht die niet vallen onder de overeengekomen opdrachtbevestiging wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in het dossier van Notarishuis Andriessen B.V., inzake tussentijds overleg tussen opdrachtgever en Notarishuis Andriessen B.V., het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever door Notarishuis Andriessen B.V., zijn verricht.
 6. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een of meerdere rechtsperso(o)n(en), dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
 7. Het in ontvangst nemen van een door Notarishuis Andriessen B.V., op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerpakte, impliceert het verleend zijn van een opdracht aan Notarishuis Andriessen B.V.
 8. Ook het tekenen van een koopovereenkomst en het vermelden van de behandelend notaris wordt als een opdrachtverlening gezien.

4. OFFERTES

 1. Door Notarishuis Andriessen B.V. afgegeven offertes vervallen, indien deze niet binnen Ć©Ć©n maand uitdrukkelijk schriftelijk of op elektronische wijze worden aanvaard. De in de offertes opgenomen belastingen en verschotten zijn slechts indicatief en worden aangepast indien blijkt dat deze bij de uitvoering van de opdracht sedert het uitbrengen van de offerte gewijzigd zijn.
 2. Indien het financiĆ«le belang van de uitgevoerde opdracht hoger is dan het belang dat is aangegeven in de offerte aanvraag, wordt het verschuldigde honorarium evenredig verhoogd en afgerond in eenheden van vijfentwintig euro(ā‚¬ 25,00). Indien het financiĆ«le belang van de uitgevoerde opdracht lager is dan in de offerte aanvraag is aangegeven, wijzigt het verschuldigde honorarium niet.

5. KOSTEN

 1. De door Notarishuis Andriessen B.V. opgegeven kosten voor de werkzaamheden (honorarium) worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, verschotten en via Notarishuis Andriessen B.V. door de opdrachtgever te betalen kosten van derden zoals kadaster en belastingdienst.
 2. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de bij hem/haar, inzake het verrichten van de opdracht, ingediende declaraties. Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van alle door Notarishuis Andriessen B.V. in het kader van de uitvoering van de opdracht betaalde extra kosten zoals reiskosten, kosten spoedzendingen, koerierskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, leges, inschrijfkosten, recherchekosten en bankkosten, zoals spoed en telefonische overboekingen en de over de extra kosten eventueel wettelijk verschuldigde omzetbelasting; deze opsomming kan niet worden gebruikt om andere noodzakelijke niet genoemde kosten of verschotten uit te sluiten.
 3. Notarishuis Andriessen B.V. behoudt zich het recht voor Ć©Ć©n of meer voorschotnota’s in te dienen en de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat de voorschotnota(s) is (zijn) betaald.
 4. Ingeval van annulering van een opdracht, is opdrachtgever in elk geval verschuldigd de kosten van de reeds verrichte werkzaamheden (uren x tarief+ omzetbelasting) en de door Notarishuis Andriessen B.V. betaalde extra kosten, zoals hiervoor bedoeld, dan wel, ingeval de opdracht is aangenomen tegen een overeengekomen bedrag tenminste twee/derde van het overeengekomen bedrag aan honorarium tenzij het gevraagde concept van de akte op het moment van annulering reeds is vervaardigd op welk moment het gehele overeengekomen bedrag aan honorarium en de daadwerkelijk gemaakte verschotten verschuldigd zijn.
 5. Als een geplande afspraak binnen een week voorafgaande aan de datum van de afspraak door de opdrachtgever wordt uitgesteld en daardoor extra werkzaamheden moeten worden verricht, behoudt Notarishuis Andriessen B.V. zich het recht voor daarvoor meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliƫnt, zijn beide hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de nota(s).
 7. Op verzoek van de opdrachtgever kan een specificatie van de nota worden verstrekt. Deze specificatie is beperkt tot het aangeven van het aantal aan de behandeling van de opdracht bestede uren en de data waarop aan de opdracht is gewerkt.
 8. Bij langlopende dossier kan maandelijks worden gedeclareerd.
 9. Er is een lijst van gebruikelijke werkzaamheden en ook een lijst van tarieven meerwerk beschikbaar.

6. DUUR EN BEƋINDIGING VAN DE OPDRACHT

De overeenkomst eindigt na voltooiing door Notarishuis Andriessen B.V., van de werkzaamheden en de betaling van de kosten daarvan door Notarishuis Andriessen B.V., is ontvangen. Indien de opdrachtgever de overeenkomst eerder wenst te beƫindigen, zullen de tot dan verrichte werkzaamheden en de gemaakte onkosten (verschotten) geheel door de opdrachtgever moeten worden voldaan.

7. BETALING

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vĆ³Ć³r het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris.

De notaris is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten in rekening te brengen.

De termijn waarbinnen en de wijze waarop nota’s betaald moeten worden, wordt door Notarishuis Andriessen B.V. aangeven, dan wel, is vermeld op de uit te reiken declaratie/nota van afrekening. Indien geen tijdstip van betaling is vermeld, dient de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de derdengelden rekening van Notarishuis Andriessen B.V.

De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Notarishuis Andriessen B.V. is bevoegd om vanaf het verstrijken tot de dag van ontvangst van het verschuldigde, rente in rekening brengen. Deze is gelijk aan de wettelijke rente die van toepassing is op de betreffende transactie onverlet het versturen door Notarishuis Andriessen B.V., van betalingsherinneringen of aanmaningen. De opdrachtgever aan wie, door middel van een declaratie/nota van afrekening of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Notarishuis Andriessen B.V., vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de Notarishuis Andriessen B.V., bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief.

8. DERDENGELDEN/RENTE

Notarishuis Andriessen B.V., neemt alleen gelden in beheer die rechtstreeks verband houden met een aan Notarishuis Andriessen B.V. verleende opdracht alsmede conform de beroepsregels voor notarissen.

Over gelden die aan Notarishuis Andriessen B.V. zijn toevertrouwd wordt over de periode dat daarover door Notarishuis Andriessen B.V. rente wordt ontvangen aan degene ten behoeve van wie die gelden worden bewaard, dezelfde rente vergoed onder aftrek van de kosten van beheer, tenzij dit, o.a. vanwege de duur van de bewaarperiode, praktisch onuitvoerbaar is. Op vergoeding van rente zijn de beroepsregels voor notarissen van toepassing. Indien een negatieve rente van toepassing is, wordt deze ingevorderd bij degene ten behoeve van wie die gelden worden bewaard.

De door Notarishuis Andriessen B.V. in rekening te brengen kosten van beheer bedragen een kwart procent (0,25%) per jaar van het onder het beheer vallende bedrag met een minimum van honderd euro (ā‚¬ 100,00), exclusief BTW. Cessie of verpanding van een vordering op Notarishuis Andriessen B.V. is niet toegestaan.

9. ARCHIVERING

 1. Nadat de opdracht is uitgevoerd zal Notarishuis Andriessen B.V. het dossier minimaal 10 jaar bewaren. Daarna staat het Notarishuis Andriessen B.V., danwel hun ambtsopvolgers, vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van de termijn van 10 jaar zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van de opdrachtgever liggen.
 2. De notariƫle akten worden bewaard op de wijze en voor de duur zoals en onder beroepsregels, bij de Wet op het notarisambt wordt bepaald.

10. AANSPRAKELIJKHEID NOTARIS

Is definitief vastgesteld dat Notarishuis Andriessen B.V. in de uitvoering van de opdracht een fout heeft gemaakt als gevolg waarvan door de opdrachtgever schade is geleden, dan is de op grond daarvan aan de opdrachtgever (en/of derden) uit te keren schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in dat geval Notarishuis Andriessen B.V. aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

De hiervoor omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Notarishuis Andriessen B.V. aansprakelijk is voor fouten van door deze ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Notarishuis Andriessen B.V. bij de uitvoerig van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook, indien Notarishuis Andriessen B.V. ten onrechte dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid. Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van waarnemers van Notarishuis Andriessen B.V. en allen die op het kantoor van Notarishuis Andriessen B.V. werkzaam zijn, zodat deze zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

11. AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privƩ opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

12. WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME

Op de dienstverlening van Notarishuis Andriessen B.V. is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing.

Notarishuis Andriessen B.V. heeft de navolgende verplichtingen:

 1. Teneinde de identiteit van cliƫnten vast te stellen wordt een cliƫntenonderzoekuitgevoerd.
 2. Ingeval van een ongebruikelijk transactie of gebeurtenis dient de betrokken notaris, hiervan onverwijld, zonder medeweten van de betrokken partijen, melding te doen bij de bevoegde instantie.

13. KLACHTEN EN GESCHILLEN

Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden dan wel over het handelen van Notarishuis Andriessen B.V. als zodanig, dan is de opdrachtgever verplicht deze klacht aan Notarishuis Andriessen B.V. schriftelijk voor te leggen. Indien naar het oordeel van de opdrachtgever daarop ontoereikend wordt ingegaan dan kan de opdrachtgever zich naar keuze wenden tot de Koninklijke Notariƫle Beroepsorganisatie, Notariƫle Tuchtkamer bij de Rechtbank te Breda of de burgerlijke rechter. Klachten die betrekking hebben op een declaratie of afrekening van Notarishuis Andriessen B.V. dienen eveneens in eerste aanleg bij Notarishuis Andriessen B.V. te worden ingediend. Wordt daarop naar het oordeel van de opdrachtgever ontoereikend ingegaan, dan is de klachten- en geschillenregeling van de Koninklijke Notariƫle Beroepsorganisatie door middel van de Geschillencommissie voor het Notariaat, van toepassing.

14. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Hierbij dient deze contractuele geheimhoudingsverplichting duidelijk te worden onderscheiden van de wettelijke geheimhoudingsverplichting en het verschoningsrecht van een notaris.

15. TOEPASSELIJK RECHT

Op de rechtsverhouding tussen Notarishuis Andriessen B.V. en de opdrachtgever- en op eventuele aansprakelijkheidsclaims – is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.Notarishuis Andriessen B.V. blijft echter bevoegd als eisende partij de opdrachtgever voor de rechter van diens woon- of vestigingsplaats te dagvaarden.

16. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda op 31 januari 2023 onder aktenummer 5/2023.

Wil je onze algemene voorwaarden nog eens rustig nalezen?

Download Algemene Voorwaarden